Αρ. Πρωτ.: 48132/Δ3/27-04-2021, «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 34 του ν.3699/2008 (Α΄199) όπως ισχύουν σήμερα και κυρίως την παρ. 1γ του άρθρου 6 που αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181), όπως επίσης και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄193) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1966/1991 (Α΄147) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4547/2018 (Α΄102) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 7 όπως ισχύουν σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών της Α/θμιας και της Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να απευθύνουν προτάσεις/εισηγήσεις για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (T.E.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Η εγκύκλιος